Formuláře 

KOMUNIKACE S ÚŘADEM

 

Soudní exekutor se vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne kdy byl podnět doručen.

 

 

PLATBY :
43-7561840247/0100 ,
variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510).

 


Exekuce a další činnost exekutorského úřadu

Exekuce je nucený výkon pravomocných rozhodnutí soudů a dalších orgánů. K exekuci lze přikročit nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul.

Exekučním titulem je vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy a jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekutor může provést exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné pohledávky povinného, prodejem movitých věcí či nemovitostí, prodejem podniku, vyklizením prostor, odebráním věci, rozdělením věci, provedením prací a výkonů na účet povinného. O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor po zjištění majetkových poměrů dlužníka - povinného, přičemž může vést exekuci více, popřípadě i všemi způsoby zároveň.

 Podmínky pro činnost exekutora stanoví zákon č. 120/ 2001 Sb., o soudních exekutorech a výkonu exekuční činnosti (exekuční řád / e.ř.). Exekuční činností se rozumí nucený výkon exekučních titulů. Exekuční činností soudního exekutora je samotné vymáhání nároku věřitele resp. oprávněného.

Exekutor může vedle exekuční činnosti vykonávat další činnosti a to zejména :

  • sepisovat exekutorské zápisy za odměnu
  • přijímat do exekutorské úschovy peníze, listiny a jiné movité věci
  • provést dobrovolné dražby cenných papírů, movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí
  • poskytovat právní pomoc oprávněnému, nebo povinnému po vydání exekučního titulu (§74 odst.1písm.a) e.ř.)
  • provádět autorizované konverze, tedy úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

GDPR

24.05.2018 11:08

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává soudní exekutor v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení...

Celý článek

—————


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30