24.05.2018 11:08

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává soudní exekutor v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR), a dále v souladu se zákony ČR, zejména oprávněními a povinnostmi soudního exekutora danými zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen EŘ, zák. č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dále jen OSŘ, zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákonem č. 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem dále jen exekutorský tarif, ET, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška o CEE, vyhláškou č. 418/2001 Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s pravidly obsaženými v dalších podzákonných předpisech, stavovských předpisech exekutorské komory a v našich vnitřních pracovních postupech. Soudní exekutor a jeho zaměstnanci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při provádění exekuční a další činnosti.

Informace k ochraně osobních údajů zde 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: povereneceu@seznam.cz

 

 

 

—————

Zpět


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30