Elektronická podatelna

 Elektronická adresa : epodatelna@eukladno.cz

Datová schránka : h4kswpm

Vaše podání, učiněná v elektronické podobě, odešlete elektronickou poštou na adresu : epodatelna@eukladno.cz

Elektronická podatelna přijímá datové zprávy bez ohledu na to, zda jsou tyto zprávy elektronicky podepsány. Elektronicky podepsané datové zprávy ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí obsahovat zaručený elektronický podpis (značku) založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis / značka).

Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, které nebude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se dle nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 319/05 ze dne 24.4.2006 doplňovat nemusí. Elektronické podání s platným elektronickým podpisem má tedy stejnou hodnotu, jako podání písemné.

Ostatní podání učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Není-li podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Návrh na nařízení exekuce jakož i exekuční titul musí být převeden z listinné podoby do elektronické podoby Autorizovanou konverzí, nebo musí být konvertován (úředně ověřen) v datové zprávě.

Písemným podáním shodného obsahu je také podání doručené podavatelem osobně na technickém nosiči dat, které je elektronickou podatelnou vytištěno, datováno a podavatelem podepsáno.

 

Ostatní datové zprávy doručené elektronické podatelně

Přímá elektronická komunikace se zaměstnanci úřadu (prostřednictvím osobního e-mailového účtu zaměstnance) nepodléhá režimu e-podatelny.

 

Formát podání v elektronické podobě

Podání jsou přijímána ve formátu :

 • *.txt (prostý text v kódování Windows-1250)
 • *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • *.rtf (rich text format)
 • *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
 • *.pdf

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží přípustný formát datových zpráv a technický nosič dat:
 

Přípustné technické nosiče dat:

 • CD-ROM (formát PC)
 • USB FLASH (formát PC)

Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost. Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat.

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích
 

Exekutorský úřad Kladno
nám. Starosty Pavla,
272 01 Kladno


Potvrzení doručení datové zprávy
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje bezprostředně, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Automaticky generovaná odpověď je podepsána zaručenou elektronickou značkou e-podatelny. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a nevypovídá o následném zpracování elektronického podání.

Zprávy, jejichž předmět (subjekt) začíná „Re:“ jsou považovány za automatické odpovědi systému odesílatele a jejich doručení se nepotvrzuje.

Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat 

Podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány. 

Kontrola a ověření podání v elektronické podobě

U každého podání je kontrolováno, zda:

 1.  je podání přijaté v elektronické podobě čitelné,
 2. obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele,
 3. je elektronicky podepsáno.

Podání je ověřeno elektronickou podatelnou Exekutorského úřadu Kladno jako důvěryhodné, obsahuje-li platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný certifikační autoritou akreditovanou Úřadem pro ochranu osobních údajů (např. I.CA).

Potvrzení příjmu podání a zjištění stavu vyřízení

Přijaté podání potvrdí elektronická podatelna emailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele. Zpráva obsahuje vyhodnocení kontroly a ověření podání a postup kontroly vyřizování podání odesílatelem (zjištění stavu podání).

 

Zpráva o nepřijetí podání

Nepřijaté podání oznámí elektronická podatelna emailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele. Zpráva obsahuje důvod nepřijetí podání.

 

Legislativní úprava Elektronického podpisu

 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

 Exekutorský úřad Kladno

 


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.